กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายโชคชัย สกลวิรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรมมดี ชุมแก่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสิริพร รอดวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0838865072
อีเมล์ : siriphorn_r@hotmail.com

นางจุฑารัตน์ ศรีเชียงหา
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : jutarat.j@hotmail.com

นายชัยยนต์ ศรีเชียงหา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0869645787
อีเมล์ : kruchaiyon021.gmail.com

นางสาวธัญสินี สังขาชาติ
ครู

นางสาวเยาวเรศ ทองเหลือ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0984879713
อีเมล์ : tc307@muanglangsuan.ac.th

นางสาวนันทิกานต์ วังชิต
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0808822601
อีเมล์ : krununtigarn1639@gmail.com

นายปภินวิช จุ้ยนคร
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0935841269
อีเมล์ : Zeeroonelove@gmail.com

นางสาวรจนา สุดรอด
ครูอัตราจ้าง