ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุรชัย ทองนุ้ยพราหมณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายโชคชัย สกลวิรัตน์
ครู คศ.2

นางรมมดี ชุมแก่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายชัยยนต์ ศรีเชียงหา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสิริพร รอดวิจิตร
ครู คศ.2

นายชาญชัย ผลอุบัติ
ครู คศ.2

นางสาวขวัญธิดา ศักดิเศรษฐ์
ครูผู้ช่วย