ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรมมดี ชุมแก่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายโชคชัย สกลวิรัตน์
ครู คศ.2

นายชัยยนต์ ศรีเชียงหา
ครู คศ.2

นายสุรชัย ทองนุ้ยพราหมณ์
ครู คศ.2

นางสิริพร รอดวิจิตร
ครู คศ.2

นายชาญชัย ผลอุบัติ
ครู คศ.2

นางสาวขวัญธิดา ศักดิเศรษฐ์
ครูผู้ช่วย

นายพุทธิพงษ์ ออกเวหา
ครูอัตราจ้าง