ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
คณะผู้บริหาร

นายนพรุจ เขียวสอาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายผดุงรัตน์ ยังผ่อง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวชนกนันท์ อุตทาพงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายโชคชัย สกลวิรัตน์
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายชัยยนต์ ศรีเชียงหา
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
โทร : 077-582153 โทรสาร : 077-544320 
web master Email : webmuanglangsuan@gmail.com