คณะผู้บริหาร

ดร.กษมาพร ชวาลิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 096-992-1414
อีเมล์ : kasamaporn@muanglangsuan.ac.th

นายหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0954289589
อีเมล์ : hattachet@muanglangsuan.ac.th

นายกฤษฎา ทองกำเหนิด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0878901788
อีเมล์ : kritsada@muanglangsuan.ac.th

นายโชคชัย สกลวิรัตน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 0865937500
อีเมล์ : tc301@muanglangsuan.ac.th

นางสาวอัจจิมา บรรพต
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0994967171
อีเมล์ : Achima.krubew@gmail.com

นางสมัย สุวรรณอำภา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0872782921
อีเมล์ : suwanampha_@hotmail.com

นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0818958130
อีเมล์ : folk_swu@hotmail.com

นายโกวิทย์ ธานีสอน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0624308086
อีเมล์ : tc501@muanglangsuan.ac.th