ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายนพรุจ เขียวสอาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายโชคชัย สกลวิรัตน์
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายชัยยนต์ ศรีเชียงหา
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสมัย สุวรรณอำภา
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอำนวย ออกเวหา
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวเนตรชนก ธานีรัตน์
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานแผนงาน