ลูกจ้างชั่วคราว

นายพรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายกิตติศักดิ์ ธุระกิจ
นักการภารโรง

นางสาวนงนุช จงจิตรกลาง
แม่บ้าน

นายอมรเทพ พุ่มคล้าย
นักการภารโรง