ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนราภรณ์ ประทานทรัพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทัมทิม พุ่มคล้าย
ครู คศ.3

นางสาวชุติมา เอมสวัสดิ์
ครู คศ.1

นายวัชระ ขาวนุ้ย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพรรณษา คล้ายอุดม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายเวคินทร์ จูฑานุวงศ์
พนักงานราชการ

นางสาวกานต์ธีรา เล่งระบำ
ครูอัตราจ้าง