ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนราภรณ์ ประทานทรัพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทัมทิม พุ่มคล้าย
ครู คศ.3

นางสาวชุติมา เอมสวัสดิ์
ครู คศ.1

นายวัชระ ขาวนุ้ย
ครูผู้ช่วย

นายเวคินทร์ จูฑานุวงศ์
พนักงานราชการ

นางสาวกานต์ธีรา เล่งระบำ
ครูอัตราจ้าง
งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
โทร : 077-582153 โทรสาร : 077-544320 
web master Email : webmuanglangsuan@gmail.com