ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์
ครู คศ.1

นายพิศิษฏ์ฐา ผกากรอง
ครู คศ.1

นางสาวรวมพร สีเผือก
ครูผู้ช่วย