ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอำนวย ออกเวหา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรพิน จันทร์เกตุ
ครู คศ.2

นางสาววัชรี เพชรรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวอัจจิมา บรรพต
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัลยาณี อาจณรงค์
ครูอัตราจ้าง