ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอำนวย ออกเวหา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรพิน จันทร์เกตุ
ครู คศ.3

นางสาววัชรี เพชรรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวอัจจิมา บรรพต
ครูผู้ช่วย

นางสาววริษฐา พรานบุญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวกัลยาณี อาจณรงค์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายพุทธิพงษ์ ออกเวหา
ครูอัตราจ้าง