งานแนะแนว

นายกฤษณ์ คงเปีย
ครู

นายพรชัย ประทานทรัพย์
ครูชำนาญการ