ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรศรี ยอดสุดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกานต์สิริ มาตขาว
ครู คศ.3

นางเชาว์ มณีเสน
ครู คศ.2

นางสาวทิวะพร คงบุญมี
ครู คศ.2

นางคนึงจิตร ฉิมสะอาด
ครู คศ.2

นางสาวประทุมพร อภิวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวศิรินภา สำนักโนน
ครูอัตราจ้าง
งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
โทร : 077-582153 โทรสาร : 077-544320 
web master Email : webmuanglangsuan@gmail.com