ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวจุรีมาศ สุวรกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพรชัย ประทานทรัพย์
ครู คศ.2

นายธีริทธ์ ยอดสุดา
ครูอัตราจ้าง