กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายโกวิทย์ ธานีสอน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0624308086

นายกิตติพงศ์ จันทร์ดำ
ครู
เบอร์โทร : 0835530682

ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ พุ่มนวน
ครู
เบอร์โทร : 0935754665