ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวจุรีมาศ สุวรกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุพจน์ ฉิมสอาด
ครู คศ.3

นายพรชัย ประทานทรัพย์
ครู คศ.2

นายจำลอง สุขสาลี
ครู คศ.1

นายธีริทธ์ ยอดสุดา
ครูอัตราจ้าง