กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสมัย สุวรรณอำภา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0842922824
อีเมล์ : suwanampha_@hotmail.com

นางสาวศศิวิมล จงไกรจักร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0817979096
อีเมล์ : tc102@muanglangsuan.ac.th

นางสาวนิภาวรรณ ชูแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0987248003
อีเมล์ : tc103@muanglangsuan.ac.th

นางสาวจุฑามาศ กาจพิรุณ
ครู

นางสาวชนิตา นุ้ยเมือง
ครูอัตราจ้าง