ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมัย สุวรรณอำภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปราณีต วัฒน์ฐิยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวศศิวิมล จงไกรจักร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนิภาวรรณ ชูแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวสุขหฤทัย สุวรรณรัตน์
พนักงานราชการ