ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมัย สุวรรณอำภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปราณีต วัฒน์ฐิยา
ครู คศ.1

นายวิวัฒน์ ทัศวา
ครู คศ.1

นางสาวศศิวิมล จงไกรจักร
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุขหฤทัย สุวรรณรัตน์
พนักงานราชการ
งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
โทร : 077-582153 โทรสาร : 077-544320 
web master Email : webmuanglangsuan@gmail.com