ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมัย สุวรรณอำภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปราณีต วัฒน์ฐิยา
ครู คศ.1

นางสาวศศิวิมล จงไกรจักร
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุขหฤทัย สุวรรณรัตน์
พนักงานราชการ