หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนเมืองหลังสวนได้เปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้
 
     1. มัธยมศึกษาตอนต้น                  
               แผนการเรียน  ทั่วไป
               แผนการเรียน  เตรียมวิศวะ
 
     2. มัธยมศึกษาตอนปลาย            
               แผนการเรียน  วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์
               แผนการเรียน  ศิลป์ - คำนวณ
               แผนการเรียน  ศิลป์ - ภาษา
               แผนการเรียน  ศิลป์ - ทั่วไป
               แผนการเรียน  เตรียมวิศวะ