ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชิน บุญเพ็ญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ ราชเดิม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2543
ชื่อ-นามสกุล : นางสุจิตร ธนะไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย กรานมูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายนพรุจ เขียวสอาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
โทร : 077-582153 โทรสาร : 077-544320 
web master Email : webmuanglangsuan@gmail.com