ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจุฑารัตน์ ศรีเชียงหา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประสิทธิ์ นาคสิงห์
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นายอัมพร จันทร์มณี
ครู คศ.3

นางจรุงจิต เพชรอุทัย
ครู คศ.3

นายดุสิทธิ์ ไกรทอง
ครู คศ.2

นายจรัส รัตนบรรณสกุล
ครู คศ.2

นางสาวเนตรชนก ธานีรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเกษร นาคสิงห์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1