ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจุฑารัตน์ ศรีเชียงหา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประสิทธิ์ นาคสิงห์
ครู คศ.4

นายสมชัย เกษสยม
ครู คศ.3

นายอัมพร จันทร์มณี
ครู คศ.3

นางภิญญดา คงบุญรักษ์
ครู คศ.3

นางจรุงจิต เพชรอุทัย
ครู คศ.3

นายดุสิทธิ์ ไกรทอง
ครู คศ.2

นายจรัส รัตนบรรณสกุล
ครู คศ.2

นางสาวเนตรชนก ธานีรัตน์
ครู คศ.1

นางสาววิลาวรรณ ฤทธิอา
ครู คศ.1
งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
โทร : 077-582153 โทรสาร : 077-544320 
web master Email : webmuanglangsuan@gmail.com