ลูกจ้างประจำ

นายธวัช คล้ายคลิ้ง
พนักงานรักษาความปลอดภัย