ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชัยยนต์ ศรีเชียงหา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0869645787
อีเมล์ : chaiyon.021@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี / วท.บ.เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / เคมี
2553 ปริญญาโท/ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/วิทยาศาสตร์ศึกษา
2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550-ปัจจุบัน โรงเรียนเมืองหลังสวน ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองหลังสวน ที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน