ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจุฑารัตน์ ศรีเชียงหา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : jutarat.j@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาตรี/บริหารธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี/บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนเมืองหลังสวน ครู คศ.1
2551-2553 โรงเรียนนาสักวิทยา อ.สวี จ.ชุมพร ครู คศ.1
2548-2551 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย อ.สวี จ.ชุมพร ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล