ประมวลภาพกิจกรรมเมืองหลังสวน
ประชุมทำความเข้าใจการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์วิถีไทยตามแนวศาสตร์พระราชาของ Earthsafe
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 66
กระบวนการจิตตปัญญาสุนทรียสนทนาสู่การสะท้อนคิดรายวิชานวัตวิถี
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 66
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 66
ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 66
โรงเรียนเมืองหลังสวนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 66
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 66
กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๑ และ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 66
พัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ทักษะความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 66
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 66
ภาพบรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566.
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 66
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 66
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 66
เยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปี 2566
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 66
การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเมืองหลังสวน
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 66
การประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อร่วมกันกำหนดกฎระเบียบและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 66
วันสถาปนาโรงเรียนเมืองหลังสวน
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 66
การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 66
บรรยากาศการสอบปลายภาคของนักเรียนชั้น ม.ปลาย วันที่ 13-15 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 66
พิธีมอบประกาศนียบ้ตรและปัจฉิมนิเทศให้กันนักเรียนชั้น ม3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 66
วันนวัตวิถี “สนามการเรียนรู้นวัตวิถีแห่งลุ่มน้ำหลังสวน” ปี 2565
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 66
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 66