จดหมายข่าว : รอบรั้วเมืองหลังสวน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 : ประชุมทำความเข้าใจการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์วิถีไทยตามแนวศาสตร์พระราชาของ Earthsafe (อ่าน 17) 04 มิ.ย. 66
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 : กระบวนการจิตตปัญญาสุนทรียสนทนาสู่การสะท้อนคิดรายวิชานวัตวิถี (อ่าน 19) 04 มิ.ย. 66
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 : คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (อ่าน 22) 03 มิ.ย. 66
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูสู่การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน (อ่าน 25) 01 มิ.ย. 66
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 : ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 37) 27 พ.ค. 66
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 : โรงเรียนเมืองหลังสวนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2566 (อ่าน 37) 27 พ.ค. 66
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 : โครงการอัจฉริยะยุวประกันภัย ประจำปี 2566 (อ่าน 33) 27 พ.ค. 66
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 : กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 42) 25 พ.ค. 66
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 : กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 49) 17 พ.ค. 66
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 : ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองหลังสวน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 53) 17 พ.ค. 66
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 : กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (อ่าน 72) 10 พ.ค. 66
วันที่ 6 เมษายน 2566 : พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม เนื่องในวันจักรี (อ่าน 63) 10 พ.ค. 66
วันที่ 29 มีนาคม 2566 : วันสถานปนาโรงเรียนเมืองหลังสวน (อ่าน 148) 31 มี.ค. 66
วันที่ 27-28 มีนาคม 2566 : กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้พฤติกรรมและระเบียบวินัยในสถานศึกษา (อ่าน 137) 31 มี.ค. 66
วันที่ 23 มีนาคม 2566 : การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อร่วมกำหนดกฎระเบียบและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน (อ่าน 127) 31 มี.ค. 66
วันที่ 23 มีนาคม 2566 : การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเมืองหลังสวน (อ่าน 126) 31 มี.ค. 66
วันที่ 23 มีนาคม 2566 : ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีที่ 2566 รุ่นที่ 15 (อ่าน 139) 24 มี.ค. 66
วันที่ 23 มีนาคม 2566 : การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเมืองหลังสวน (อ่าน 135) 24 มี.ค. 66
วันที่ 23 มีนาคม 2566 : การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อร่วมกำหนดกฎระเบียบและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน (อ่าน 126) 24 มี.ค. 66
วันที่ 22 มีนาคม 2566 : ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองหลังสวน (อ่าน 130) 23 มี.ค. 66
วันที่ 21 มีนาคม 2566 : การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 108) 23 มี.ค. 66
วันที่ 10 มีนาคม 2566 : พิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และผลิดอกแคแสด ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 135) 18 มี.ค. 66
วันที่ 8 มีนาคม 2566 : โรงเรียนเมืองหลังสวนจัดกิจกรรมวันนวัตวิถี สนามการเรียนรู้นวัตวิถีแห่งลุ่มน้ำหลังสวน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 132) 10 มี.ค. 66
วันที่ 6 มีนาคม 2566 : โรงเรียนเมืองหลังสวนร่วมวางพวงหรีด และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของนายคริสเตียน ชวางเก้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (อ่าน 143) 10 มี.ค. 66
วันที่ 3 มีนาคม 2566 : ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเมืองหลังสวน (อ่าน 133) 10 มี.ค. 66
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 : โรงเรียนเมืองหลังสวนร่วมจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ (อ่าน 168) 01 มี.ค. 66
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 : โรงเรียนเมืองหลังสวนร่วมวางพวงหรีด และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาของนางสาววรลักษณ์ สังเมฆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (อ่าน 167) 26 ก.พ. 66
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 : ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเมืองหลังสวน (อ่าน 170) 20 ก.พ. 66
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 170) 20 ก.พ. 66
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 : กิจกรรมเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 161) 20 ก.พ. 66
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 190) 20 ก.พ. 66
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning รายวิชาสังคมศึกษา (ECO TOPIA MLS SUSTAINABLE DEVELOPMENT คืนธรรมชาติ สู่สมดุลที่ยั่งยืน) (อ่าน 157) 20 ก.พ. 66
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 : ศึกษาดูงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 153) 20 ก.พ. 66
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 : การแข่งขัน พะโต๊ะซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 5 อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร (อ่าน 133) 20 ก.พ. 66
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 : นักเรียนชั้น ม.5 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ สวนสารพัด (อ่าน 142) 20 ก.พ. 66
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 : ติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดเรียน และมาโรงเรียนสายบ่อยครั้งในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 159) 11 ก.พ. 66
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 : ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองหลังสวน (อ่าน 155) 11 ก.พ. 66
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลหลังสวนจัดกิจกรรม "รักเมื่อพร้อม" ณ โรงเรียนเมืองหลังสวน (อ่าน 160) 09 ก.พ. 66
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 : การแข่งขันวิ่ง 124 ปี Suansri Superminimarathon พี่วิ่งเพื่อน้อง จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา (อ่าน 154) 09 ก.พ. 66
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 : แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพ (อ่าน 153) 09 ก.พ. 66
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 : กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี 2566 (อ่าน 167) 04 ก.พ. 66
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 : แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพ (อ่าน 150) 04 ก.พ. 66
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ คณะครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัล (อ่าน 147) 04 ก.พ. 66
วันที่ 24-27 มกราคม 2566 : โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในระดับสถานศึกษา โรงเรียนเมืองหลังสวนและโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา (อ่าน 148) 04 ก.พ. 66
วันที่ 24 มกราคม 2566 : กิจกรรมวันตรุษจีน (อ่าน 150) 04 ก.พ. 66
วันที่ 16 มกราคม 2566 : รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ งานวันครู ประจำปี 2566 (อ่าน 178) 21 ม.ค. 66
วันที่ 16 มกราคม 2566 : กิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 (อ่าน 191) 21 ม.ค. 66
วันที่ 15 มกราคม 2566 : การแข่งขันวิ่งรายการจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี (อ่าน 183) 21 ม.ค. 66
วันที่ 14 มกราคม 2566 : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (อ่าน 164) 21 ม.ค. 66
วันที่ 7 มกราคม 2566 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์เพื่อประกอบการรายงาน วPA โดยใช้แอพพลิเคชั่น Google Sites (อ่าน 219) 21 ม.ค. 66