ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางอำนวย ออกเวหา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2555,13:02  อ่าน 2505 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง รายงานผลการใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้น ม.1
รายละเอียดผลงาน

ชื่อเรื่องรายงาน                              รายงานผลการใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยม 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนเมืองหลังสวน 

อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

ผู้รายงาน                                        นางอำนวย  ออกเวหา

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์    เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลัง โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม และศึกษาคุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียน

                กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองหลังสวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 40 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากจากห้องเรียน 4 ห้องเรียน ที่ดำเนินการทดลองโดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการทดลองด้วยตนเอง ใช้เวลา 18 ชั่วโมง ดำเนินการทดลองแบบ One – Group  Pretest -Posttest Design และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบค่าสถิติ t – test Dependent

                เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 เล่ม ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  คู่มือการใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์                เรื่อง ทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ  มีความยากง่าย  (PE)  ตั้งแต่ 0.25 - 0.72  มีค่าจำแนก  (D) ตั้งแต่  0.25 0.50 ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่า E1 / E2 , t – test  Dependent และ  t – test  one sample 

                ผลการวิจัยพบว่า

1.  กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  โดยมีประสิทธิภาพ 83.29/80.40 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  ทศนิยม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       หลังจากการเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ปานกลาง  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

       3.1  ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยม ของนักเรียนอยู่ในระดับดี

       3.2  คุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29 KB
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2555,13:02   อ่าน 2505 ครั้ง