คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายวราโชติ แช่มละออ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายขัยนันท์ พาหะมาก
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริรัตน์ ดึงสุวรรณ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐฌา แก้วเกลี้ยง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพันธ์ ปัญญาคำ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ ศิริวัฒน์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิทณีย์ ปรานนิธิวัฒน์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาทิตา บุญนาค
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรอุมา แช่มช้อย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอินทิรา ณ ระนอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกชกร แล่เขียว
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนัชชา ไหมเชื้อจีน
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชานนท์ ศรีโสภณ
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย หนูน้อย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวรส มะหมัดเหม
ตำแหน่ง : ฝ่ายบุคคล
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายอานัส เยาวนานนท์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพนิดา เย็นกลม
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมฤดี จันทมาศ
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนิษฐา วาระหมื่น
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายขจรเกียรติ สุทธิจันทร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ ย้อยสุวรรณ
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ บุญนาค
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายสวิท สมาวงศ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณพงษ์ แก้วประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสตฯ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิติธร เขียวอุดม
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสตฯ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชานนท์ ศรีโสภณ
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสตฯ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายจิราพัฒน์ เกษมวัฒนา
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสตฯ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรินธร พัฒน์ทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสตฯ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาภรณ์ มะโนธรรม
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสตฯ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิฆัมพร ชูปัน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการเงินงบประมาณ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรวณีย์ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายการเงินงบประมาณ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะราช จูงไทย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นายจิราพัฒน์ เกษมวัฒน์นา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาภรณ์ มะโนธรรม
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรินธร พัฒน์ทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววชิราภร เจียพานิช
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น :