ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มพนักงานบริการสถานที่

นายธวัช คล้ายคลิ้ง
พนังงานขับรถ

นายจำเนียร ทรัพย์กรณ์
พนักงานบริการ

นายวิเชียร บุญปลื้ม
พนักงานบริการ

นายปราโมทย์ สงละออ
พนักงานบริการ

นางเรณู แก้วโกถม

นายสมคิด พุทธเมธา
ยาม