ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มพนักงานบริการสถานที่

นายธวัช คล้ายคลิ้ง
พนังงานขับรถ

นายจำเนียร ทรัพย์กรณ์
พนักงานบริการ

นายวิเชียร บุญปลื้ม
พนักงานบริการ

นายปราโมทย์ สงละออ
พนักงานบริการ

นางเรณู แก้วโกถม

นายสมนึก สมประเสริฐ
ยาม

นายสมคิด พุทธเมธา
ยาม
งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
โทร : 077-582153 โทรสาร : 077-544320 
web master Email : webmuanglangsuan@gmail.com