กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (อัพเดท 28 สิงหาคม 2565)
0. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (อ่าน 527) 03 ก.ย. 65
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 508) 03 ก.ย. 65
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพื่มเติม) (อ่าน 520) 03 ก.ย. 65
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 521) 03 ก.ย. 65
4. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (อ่าน 498) 03 ก.ย. 65
5. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 (อ่าน 530) 03 ก.ย. 65
6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 494) 03 ก.ย. 65
7. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (อ่าน 511) 03 ก.ย. 65
8. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 505) 03 ก.ย. 65
9. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (อ่าน 475) 03 ก.ย. 65
10. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 (อ่าน 269) 03 ก.ย. 65
11. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 262) 03 ก.ย. 65
12. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 (อ่าน 271) 03 ก.ย. 65
13. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (อ่าน 268) 03 ก.ย. 65
14. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 (อ่าน 261) 03 ก.ย. 65
15. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (อ่าน 248) 03 ก.ย. 65
16. พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (อ่าน 283) 03 ก.ย. 65
17. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (อ่าน 260) 03 ก.ย. 65
18. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 (อ่าน 278) 03 ก.ย. 65
19. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 (อ่าน 286) 03 ก.ย. 65
20. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 (อ่าน 262) 03 ก.ย. 65
21. พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม (อ่าน 258) 03 ก.ย. 65
22. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (อ่าน 292) 03 ก.ย. 65
23. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (อ่าน 271) 03 ก.ย. 65
24. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (อ่าน 258) 03 ก.ย. 65
25. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (อ่าน 277) 03 ก.ย. 65
26. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 (อ่าน 260) 03 ก.ย. 65
27. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 (อ่าน 271) 03 ก.ย. 65
28. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 (อ่าน 260) 03 ก.ย. 65
29. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 (อ่าน 252) 03 ก.ย. 65
30. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 (อ่าน 262) 03 ก.ย. 65
31. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550 (อ่าน 266) 03 ก.ย. 65
32. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553 (อ่าน 276) 03 ก.ย. 65
33. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555 (อ่าน 271) 03 ก.ย. 65
34. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 (อ่าน 268) 03 ก.ย. 65
35. กฎกระทรวง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ พ.ศ. 2548 (อ่าน 267) 03 ก.ย. 65
36. กฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (อ่าน 267) 03 ก.ย. 65
37. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง-รวม-หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-พ.ศ.-2550 (อ่าน 269) 03 ก.ย. 65
38. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-พ.ศ.2553 (อ่าน 264) 03 ก.ย. 65
39. ระเบียบ-ก.ค.ศ.-การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2561 (อ่าน 269) 03 ก.ย. 65
40. ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2548 (อ่าน 276) 03 ก.ย. 65
41. ระเบียบ-ก.ค.ศการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2548 (อ่าน 255) 03 ก.ย. 65
42. ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2548 (อ่าน 278) 03 ก.ย. 65
43. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา-พ.ศ.-2548-1 (อ่าน 378) 03 ก.ย. 65
44. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.-2548 (อ่าน 296) 03 ก.ย. 65
45. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ.ศ.2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-2-พ.ศ.2548 (อ่าน 271) 03 ก.ย. 65
46. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ-พ.ศ.2546-1 (อ่าน 325) 03 ก.ย. 65
47. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ-พ.ศ.-2559 (อ่าน 264) 03 ก.ย. 65
48. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2560 (อ่าน 294) 03 ก.ย. 65
49. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560 (อ่าน 262) 03 ก.ย. 65