ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การรับสมัครนักเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 รอบ 2
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
ดาวน์โหลด หนังสือรับรองความประพฤติ จากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ทีนี่!!!
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
การรับอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียน ของนักเรียนชั้น ม.1, ม.4
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเมืองหลังสวน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเมืองหลังสวน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่องไม่ต้องดำเนินการจัดสอบ
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่มาสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 และแผนผังอาคารโรงเรียนเมืองหลังสวน
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือกของนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ปรับปรุงใหม่
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนและมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
แผนการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
ค่าใช้จ่ายของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64