ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง
        ด้วยโรงเรียนเมืองหลังสวน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จานวน 3 อัตรา ดังนั้น อาศัยอานาจตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติลูกจ้างชั่วคราว หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 และได้รับมอบอานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120 /2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง  >>รายละเอียดดังเอกสารแนบ<<
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 636 ครั้ง