ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 26.83 KB 18
เป้าหมายตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 726.9 KB 43
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 30
แบบฟอร์มโครงการ 26/11/61 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 45
แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 30
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 18
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-แบบรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 20.86 KB 24
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-ขั้นตอนการดำเนินงาน (สพม.11) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.85 KB 22
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-คู่มือการใช้งานระบบของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 22
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-หนังสือแจ้งจาก สพม.11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.8 KB 15
โครงการปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 550.28 KB 117
รายงานการประเมินตนเอง(ssr)2559 Word Document ขนาดไฟล์ 350 KB 149
ผง.05 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 45.1 KB 101
ผง.04 บันทึกข้อความส่งสรุปการประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.53 KB 80
ผง.03 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.19 KB 51
ผง.01 แบบฟอร์มเสนอโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.08 KB 113
คู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายโรงเรียนเมืองหลังสวน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.71 KB 79
ใบสมัครครูดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.59 KB 122
หนังสือนำครูดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.21 KB 108