ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบแจ้งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.03 KB 93554
แบบฟอร์มโครงการปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 93735
ตัวอย่าง-รายงานผลการปฏิบัติงาน 63 Word Document ขนาดไฟล์ 30.85 KB 94310
แบบขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 93831
แบบฟอร์มค่าบำรุงการศึกษา ม.2,3,5,6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.62 KB 93709
แบบฟอร์มค่าบำรุงการศึกษา ม.1 ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.22 KB 93719
รายงานการปฏิบัติงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 39.42 KB 93810
แนบท้ายบันทึกข้อตกลงครู Word Document ขนาดไฟล์ 61.53 KB 94073
บันทึกข้อตกลงครู Word Document ขนาดไฟล์ 24.16 KB 93843
ประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 26.83 KB 93780
เป้าหมายตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 726.9 KB 93826
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 93808
แบบฟอร์มโครงการ 26/11/61 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 93811
แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 93791
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 93756
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-แบบรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 20.86 KB 93748
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-ขั้นตอนการดำเนินงาน (สพม.11) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.85 KB 93743
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-คู่มือการใช้งานระบบของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 93807
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-หนังสือแจ้งจาก สพม.11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.8 KB 93742
โครงการปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 550.28 KB 93851
รายงานการประเมินตนเอง(ssr)2559 Word Document ขนาดไฟล์ 350 KB 93868
ผง.05 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 45.1 KB 93856
ผง.04 บันทึกข้อความส่งสรุปการประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.53 KB 93805
ผง.03 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.19 KB 93766
ผง.01 แบบฟอร์มเสนอโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.08 KB 93847
คู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายโรงเรียนเมืองหลังสวน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.71 KB 93802
ใบสมัครครูดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.59 KB 93839
หนังสือนำครูดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.21 KB 93848