ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างแบบรายงานการปฏิบัติงาน-ครู-1เม.ย.64 Word Document ขนาดไฟล์ 25.41 KB 20020
ใบแจ้งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.03 KB 33583
แบบฟอร์มโครงการปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 33771
ตัวอย่าง-รายงานผลการปฏิบัติงาน 63 Word Document ขนาดไฟล์ 30.85 KB 52645
แบบขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 33853
แบบฟอร์มค่าบำรุงการศึกษา ม.2,3,5,6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.62 KB 33725
แบบฟอร์มค่าบำรุงการศึกษา ม.1 ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.22 KB 33734
รายงานการปฏิบัติงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 39.42 KB 33834
แนบท้ายบันทึกข้อตกลงครู Word Document ขนาดไฟล์ 61.53 KB 34091
บันทึกข้อตกลงครู Word Document ขนาดไฟล์ 24.16 KB 33860
ประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 26.83 KB 33795
เป้าหมายตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 726.9 KB 33849
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 33828
แบบฟอร์มโครงการ 26/11/61 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 33829
แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 33931
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 33772
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-แบบรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 20.86 KB 33765
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-ขั้นตอนการดำเนินงาน (สพม.11) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.85 KB 33760
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-คู่มือการใช้งานระบบของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 33821
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-หนังสือแจ้งจาก สพม.11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.8 KB 33760
โครงการปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 550.28 KB 33870
รายงานการประเมินตนเอง(ssr)2559 Word Document ขนาดไฟล์ 350 KB 34137
ผง.05 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 45.1 KB 33882
ผง.04 บันทึกข้อความส่งสรุปการประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.53 KB 33823
ผง.03 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.19 KB 33784
ผง.01 แบบฟอร์มเสนอโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.08 KB 33864
คู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายโรงเรียนเมืองหลังสวน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.71 KB 33822
ใบสมัครครูดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.59 KB 33857
หนังสือนำครูดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.21 KB 33863