ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ช ม.ส.

เนื้อเพลงโดย  อาจารย์สมเกรียติ  จันทร์ทอง

        ม.ส. เมืองหลังสวน สถานศึกษา      แหล่งวิชา  การกีฬา  กิจกรรมนั่น
คุณธรรม  ล้ำเลิศ  สูงค่าอนันต์                พวกเรานั่น  สืบสาน  ประเพณี
สีเขียว...หมายถึง  สงบร่มเย็น                 สีแสดเป็น ความรุ่งโรจน์ แห่งปัญญา
ลูก  ม.ส. พร้อมนำ  พัฒนา                    ชีวิตก้าวหน้า  สู่สังคม  บ้านเรา
ม.ส. เป็นที่ ประจักษ์                             ใครๆ ยอมรับ ความสมัคร สามัคคี
ทั้งเรียนดี  มีคุณค่า  งามกิริยา                 ร่มไม้แคแสด  เคยให้ร่มเงา อาศัย
พวกเรา  ทุกคน  ตั้งใจ                           มุ่งมั่น  ในความกตัญญู

............................................

งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
โทร : 077-582153 โทรสาร : 077-544320 
web master Email : webmuanglangsuan@gmail.com