ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 51 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริขวัญ ธาดาจร (กิ๊ฟ)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 7/1 ม.4 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 0895876462
อีเมล์ : kib_TBK@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เกศกนก เขียวอุดม (เกด)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 17
ที่อยู่ : 342 ม.7 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์มือถือ : 0832805818
อีเมล์ : Ketkanok_key@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อนุทรัพย์ บุญรัตน์ (นุ (นุจัง))
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 34
ที่อยู่ : ห้อง 1c4 เลขที่ 172/3 ซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ เเขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์มือถือ : 0803801280
อีเมล์ : p_nununu@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายโกวิทย์ ธานีสอน (อุ๊ก)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 10
ที่อยู่ : 178 ม.12 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 0811947886
อีเมล์ : kowit_thanee@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ดวงพร เดิมนคร (โบว์)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 13
ที่อยู่ : กมลา ภูเก็ต
เบอร์มือถือ : 0862773887
อีเมล์ : wonder_natcha@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุริโย มีศิริ (โย)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 15
ที่อยู่ : 20 หมู่ 2 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน
เบอร์มือถือ : 0821367102
อีเมล์ : yokuyo_mtu@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอโนชา นามวงศ์ (อโน)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : ไม่ทราบ
ที่อยู่ : 2/1 ม.7 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
เบอร์มือถือ : 0806484440
อีเมล์ : anocha_ak@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริษา จงจิตร (เมย์)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 15
ที่อยู่ : 175 หมู่9 ตำบล นาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
เบอร์มือถือ : 0839251940
อีเมล์ : maybio2010@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อมรรัตน์ ง่วนชู (ฝน)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 8
ที่อยู่ : รพ.วิชัยยุทธ
เบอร์มือถือ : 0832971157
อีเมล์ : fonjung00@ymail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพรรษา ใจหลัก (ตูน)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 15
ที่อยู่ : 232ม.4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 0828146109
อีเมล์ : www.toon-m@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช สงสมอ (รอน)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 15
ที่อยู่ : 33/2 ม.4 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ. ชุมพร 86180
เบอร์มือถือ : 0869407402
อีเมล์ : virat_lon159@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายชยุตม์ เฮ่าหนู (ต้น)
ปีที่จบ : ม.3 ปี 2538   รุ่น : บุกเบิก
ที่อยู่ : 69 ม.2 ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 0817376429
อีเมล์ : c_yut@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม